Πρόγραμμα Σπουδών

Ειδικά Θέματα Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σκοπός

Σκοπός του μαθήματος είναι να εμβαθύνουν οι φοιτητές στις βασικές αρχές που συνδέονται με την εγκαθίδρυση και λειτουργία της εσωτερικής (ενιαίας) αγοράς στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΕ). Η απόκτηση των βασικών αυτών γνώσεων είναι απαραίτητη για την ανάλυση των θεμάτων που σχετίζονται άμεσα με τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κράτη μέλη ιδιαίτερα στο πεδίο της οικονομίας.
Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές θα εμβαθύνουν :

  • Στους στόχους που επιδιώκει η ΕΕ στο πεδίο της οικονομίας και ο πιο βασικός από τους οποίους είναι η εγκαθίδρυση και λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
  • Στο ουσιαστικό περιεχόμενο της έννοιας «εσωτερική αγορά» όπως αυτή καθορίζεται στο δίκαιο της ΕΕ
  • Στις οικονομικού περιεχομένου ελευθερίες επί των οποίων θεμελιώνεται η εσωτερική αγορά της ΕΕ και στους βασικούς κανόνες και αρχές που διέπουν την υλοποίηση και άσκησή τους
  • Στις υποχρεώσεις που επιβάλλονται κατά κύριο λόγο στα κράτη σχετικά με την υλοποίηση του περιεχομένου των θεμελιωδών οικονομικών ελευθεριών
  • Στον καθορισμό των υποκειμένων (δικαιούχων) άσκησης των θεμελιωδών αυτών ελευθεριών που είναι τόσο φυσικά πρόσωπα (υπήκοοι) των κρατών μελών όσο και νομικά πρόσωπα αυτών.
  • Στη δυνατότητα των παραπάνω προσώπων (φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων) να επικαλούνται, βάσει της αρχής της άμεσης ισχύος, ενώπιον δικαστηρίων τους κανόνες σχετικά με τις θεμελιώδεις ελευθερίες.
  • Στην ενωσιακή νομολογία σχετικά με το πλαίσιο άσκησης των θεμελιωδών ελευθεριών που συνδέονται με την εσωτερική αγορά.

Έχοντας εμβαθύνει στα παραπάνω ειδικά νομικά ζητήματα, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα, ως στελέχη υψηλής εξειδίκευσης, να καλύπτουν συμβουλευτικά τους πελάτες τους στα συγκεκριμένα πεδία ή να ασχολούνται επιστημονικά και ερευνητικά με σχετικά θέματα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

1.Λήψη αποφάσεων.
2.Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
3.Σεβασμός στην διαφορετικότητα και πολυπολιτισμικότητα.
4.Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου.
5.Σχεδιασμός και διαχείριση έργων.
6.Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
7. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Περιεχόμενο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ (ΕΕ) ΩΣ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
1.1. Η διαδικασία ευρωπαϊκής ενοποίησης: από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες στην ΕΕ
1.2. Η νομική φύση της ΕΕ: Υπερεθνική οντότητα με χαρακτηριστικά ομοσπονδιακού συστήματος
1.3. Η οικονομική ολοκλήρωση κύριος σκοπός της ΕΕ
2. ΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΩΣ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ
2.1. Το Δίκαιο της ΕΕ
• Έννοια και αντικείμενο ρύθμισης του Δικαίου της ΕΕ
• Κατηγορίες του Δικαίου της ΕΕ
- Θεσμικό Ενωσιακό Δίκαιο – Ουσιαστικό Ενωσιακό Δίκαιο
- Πρωτογενές Ενωσιακό Δίκαιο - Παράγωγο Ενωσιακό Δίκαιο
• Ιδιαιτερότητες του Δικαίου της ΕΕ
- Η Αρχή της Άμεσης ισχύος του Δικαίου της ΕΕ
- Η Αρχή της Υπεροχής του Δικαίου της ΕΕ
2.2. Το Οικονομικό Δίκαιο ως κύριο τμήμα του ουσιαστικού ενωσιακού δικαίου
• Εννοιολογική οριοθέτηση του Ενωσιακού Οικονομικού Δικαίου (ΕΟΔ)
• Το ΕΟΔ ως μικτό δίκαιο, δημόσιο και ιδιωτικό / Η μικτή φύση του ΕΟΔ
• Κλάδοι του ΕΟΔ
• Πηγές του ΕΟΔ
- Το Πρωτογενές ΕΟΔ
- Οι Συνθήκες της ΕΕ ως «καταστατικός χάρτης»
- Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ
- Οι γενικές αρχές του δικαίου της ΕΕ
- Οι Θεμελιώδεις αρχές του πρωτογενούς ΕΟΔ: το «Οικονομικό Σύνταγμα» της ΕΕ
- Η αρχή της οικονομίας της αγοράς με ελεύθερο ανταγωνισμό ως πυρήνας του οικονομικού καθεστώτος της ΕΕ
- Οι άλλες θεμελιώδεις αρχές του «Οικονομικού Συντάγματος» της ΕΕ
▪ Αρχή της ίσης μεταχείρισης (μη διάκρισης)
▪ Αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ
▪ Αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης
▪ Η επιχειρηματική και επαγγελματική ελευθερία
▪ Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία
▪ Αρχή του ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού
- Οι Διεθνείς Συμφωνίες οικονομικού περιεχομένου
▪ Τυπολογία των διεθνών συμφωνιών της ΕΕ
• Οι βασικές αρχές των διεθνών οικονομικών σχέσεων της ΕΕ
- Οι κανόνες του παράγωγου ΕΟΔ ως μέσο υλοποίησης των θεμελιωδών αρχών του πρωτογενούς ΕΟΔ
- Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νομικών πράξεων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ
α. Οι Κανονισμοί
β. Οι Οδηγίες
γ. Οι Αποφάσεις
3. Η ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ
3.1. Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ
• Η Δημιουργία της Τελωνειακής Ένωσης
(α) Απαγόρευση των δασμών και φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδυνάμου αποτελέσματος στις εισαγωγές και εξαγωγές μεταξύ των κρατών μελών
(β) Θέσπιση κοινού εξωτερικού δασμολογίου
• Η απαγόρευση ποσοτικών περιορισμών και μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος προς ποσοτικούς περιορισμούς στις εισαγωγές και εξαγωγές μεταξύ των κρατών μελών
• η απαγόρευση φορολογικών διακρίσεων
• η εναρμόνιση στον τομέα των εμπορευμάτων
3.2. Η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ
3.2. Το δικαίωμα εγκατάστασης προς άσκηση οικονομικής δραστηριότητας στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ
3.3. Η ελευθερία κίνησης κεφαλαίων και πληρωμών
4. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
5. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ONE)
5.1. Η άσκηση οικονομικής πολιτικής στο πλαίσιο της ΟΝΕ
- Οι υποχρεώσεις των κρατών μελών
5.2. Η νομισματική πολιτική
• Τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ
• Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)
• Τα κράτη μέλη της ΕΕ με παρέκκλιση
5.3. Η δημιουργία και λειτουργία θεσμών για την αντιμετώπιση της κρίσης στη ζώνη του ευρώ - EFSM, EFSF, ESM

Βιβλιογραφία

1. Μαραβέγιας Ν., (επιμ.) Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκδόσεις Κριτική, 2016.
2. Παπαγιάννης Δ., Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη, 2015.
3. Σαχπεκίδου Ευγ., Ευρωπαϊκό Δίκαιο, εκδόσεις Σάκκουλα, 2013.
4. Καλαβρός Γ.-Ε., Γεωργόπουλος Θ., Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Ι και ΙΙ, Νομική Βιβλιοθήκη, 2013
5. Πλιάκος Αστέριος, Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νομική Βιβλιοθήκη, 2012.
6. Καρύδης Γ., Ευρωπαϊκό Δίκαιο Συναλλαγών, Νομική Βιβλιοθήκη, 2012.
7. Κοτσίρης Λ., Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο, 2η έκδοση, εκδ. Σάκκουλας., 2012.
8. Χριστιανός Β., Εισαγωγή στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Νομική Βιβλιοθήκη, 2011.
9. Μούσης Ν., Ευρωπαϊκή Ένωση: Δίκαιο- Οικονομία- Πολιτική, εκδ. Παπαζήσης, 2011.
10. Σατλάνης Χρ., η Ευρωπαϊκή Ενωση ως διεθνής οργανισμός και έννομη τάξη μετά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2011.
11. Κανελλόπουλος Π., Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκδόσεις Σάκκουλας, 2010.
12. Σπηλιόπουλος Οδ., Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Οικονομική Ολοκλήρωση, εκδόσεις Διόνικος, 2010.
13. Blumann C., Dupouis L., Droit materiel de l’Union Européenne, Paris, 2009.
14. Στεφάνου Κ. (επιμ.) Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομική ολοκλήρωση και Πολιτικές Το Ρυθμιστικό Πλαίσιο, εκδ. Ι. Σιδέρης, 2006.
Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά:
1. Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου (ΕΕΕυρΔ)
2. Legal Issues of Economic Integration (LIEI)
3. Common Market Law Review (CMLRev)

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα  Επικοινωνία Τώρα

Βρείτε μας στα Social Media

Μπορείτε να συνδεθείτε και να δείτε τις δραστηριότητές μας στα κοινωνικά δίκτυα που συμμετέχουμε.