Ανακοινώσεις

Καλούνται οι επιτυχόντες του ΠΜΣ «Διοίκηση και Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», να μελετήσουν την απόφαση 131758/Ζ1/2-8-2018 και το ΦΕΚ Β'/3387/10-8-2018,, και εφόσον πληρούν τα κριτήρια για απαλλαγή από το τέλος φοίτησης να καταθέσουν στην Γραμματεία του ΠΜΣ τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο με αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mba@teipel.gr μέχρι 05/10/2018

 

[Απαλλαγή από το τέλος Φοίτησης]

Ανακοινώνεται ο πίνακας κατάταξης υποψηφίων φοιτητών του Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση  και Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Σημειώστε ότι οι πρώτοι 50 υποψήφιοι γίνονται δεκτοί ενώ οι υπόλοιποι είναι επιλαχόντες.

 

[Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων]

 Συνέλευση του Τμήματος έχοντας υπόψη της διατάξεις του Ν. 4485/2017, την εισήγηση του Προέδρου του, ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα

Καθορίζει τα κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται από την αρμόδια επιτροπή η αξιολόγηση των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών ως εξής

1. Βαθμός Πτυχίου επί 50

2. Γνώση ξένης γλώσσας: άριστα 100 μόρια, πολύ καλά 75 μόρια, καλά 50 μόρια, καθόλου Ο μόρια

3. Κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου: Διδακτορικό Δίπλωμα 150 μόρια, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 100 μόρια (μοριοδοτείται μόνο ο ανώτερος τίτλος)

4. Επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ: 5 μόρια ανά μήνα με μέγιστο τα 5 έτη.

5. Συνέντευξη: μέχρι 200 μόρια

Η Επιτροπή κατά τη συνέντευξη

(α) αξιολογεί την ικανότητα αναλυτικής σκέψης και σύνθεσης γνώσεων

(β) αξιολογεί τη σαφήνεια επαγγελματικών στόχων και τα κίνητρα καριέρας

(γ) αξιολογεί τη δυνατότητα του υποψηφίου να ανταποκριθεί στη μαθησιακή διαδικασία του Προγράμματος.

(δ) εξετάζει τη συνάφεια των μαθημάτων του ΠΠΣ με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Στο πλαίσιο αυτό συνεκτιμά την βαθμολογία του υποψηφίου σε μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, καθώς και τη σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου

(ε) αξιολογεί τις συστατικές επιστολές, που έχουν αποσταλεί.

στ) αξιολογεί τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου (γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας κ.λπ.).

 

Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που είναι ενεργοί στο πεδίο της επαγγελματικής δραστηριότητας και έχουν ανάγκη να αποκτήσουν ένα μεταπτυχιακό για να ενισχύσουν τη θέση τους στην υπηρεσία τους/εργασία τους καθώς και εκείνοι που είναι άνεργοι και επιδιώκουν με την απόκτηση του μεταπτυχιακού να αυξήσουν τις πιθανότητες πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Έπονται στη συνέχεια οι τυχόν συνταξιούχοι υποψήφιοι.

Η Γραμματεία του ΠΜΣ  θα παραμείνει κλειστή από 1 έως 24 Αυγούστου. Σε περίπτωση ανάγκης επικοινωνήστε μέσω email.

Ανακοινώνονται οι Αίθουσες και η Ώρα Εξέτασης των μαθημάτων της Εξεταστικής Περιόδου.

[Εξεταστική Ιουνίου]

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα  Επικοινωνία Τώρα

Βρείτε μας στα Social Media

Μπορείτε να συνδεθείτε και να δείτε τις δραστηριότητές μας στα κοινωνικά δίκτυα που συμμετέχουμε.