Ανακοινώσεις

 Συνέλευση του Τμήματος έχοντας υπόψη της διατάξεις του Ν. 4485/2017, την εισήγηση του Προέδρου του, ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα

Καθορίζει τα κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται από την αρμόδια επιτροπή η αξιολόγηση των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών ως εξής

1. Βαθμός Πτυχίου επί 50

2. Γνώση ξένης γλώσσας: άριστα 100 μόρια, πολύ καλά 75 μόρια, καλά 50 μόρια, καθόλου Ο μόρια

3. Κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου: Διδακτορικό Δίπλωμα 150 μόρια, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 100 μόρια (μοριοδοτείται μόνο ο ανώτερος τίτλος)

4. Επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ: 5 μόρια ανά μήνα με μέγιστο τα 5 έτη.

5. Συνέντευξη: μέχρι 200 μόρια

Η Επιτροπή κατά τη συνέντευξη

(α) αξιολογεί την ικανότητα αναλυτικής σκέψης και σύνθεσης γνώσεων

(β) αξιολογεί τη σαφήνεια επαγγελματικών στόχων και τα κίνητρα καριέρας

(γ) αξιολογεί τη δυνατότητα του υποψηφίου να ανταποκριθεί στη μαθησιακή διαδικασία του Προγράμματος.

(δ) εξετάζει τη συνάφεια των μαθημάτων του ΠΠΣ με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Στο πλαίσιο αυτό συνεκτιμά την βαθμολογία του υποψηφίου σε μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, καθώς και τη σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου

(ε) αξιολογεί τις συστατικές επιστολές, που έχουν αποσταλεί.

στ) αξιολογεί τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου (γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας κ.λπ.).

 

Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που είναι ενεργοί στο πεδίο της επαγγελματικής δραστηριότητας και έχουν ανάγκη να αποκτήσουν ένα μεταπτυχιακό για να ενισχύσουν τη θέση τους στην υπηρεσία τους/εργασία τους καθώς και εκείνοι που είναι άνεργοι και επιδιώκουν με την απόκτηση του μεταπτυχιακού να αυξήσουν τις πιθανότητες πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Έπονται στη συνέχεια οι τυχόν συνταξιούχοι υποψήφιοι.

Η Γραμματεία του ΠΜΣ  θα παραμείνει κλειστή από 1 έως 24 Αυγούστου. Σε περίπτωση ανάγκης επικοινωνήστε μέσω email.

Ανακοινώνονται οι Αίθουσες και η Ώρα Εξέτασης των μαθημάτων της Εξεταστικής Περιόδου.

[Εξεταστική Ιουνίου]

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Πελοποννήσου προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων με σκοπό την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση και στον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα/ Executive MBA in Financial Planning» που διοργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση και στον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα/ Executive MBA in Financial Planning», σύμφωνα με το ν.4485/2017, είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου προς πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας με την προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη των κατάλληλων ικανοτήτων και δεξιοτήτων σχετικών με την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των Επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων σε σχέση με την βέλτιστη χρηματοοικονομική στρατηγική κάθε εταιρικής μονάδας, από την εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης, έως και την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και εφαρμόσιμου οικονομικού προγραμματισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την Αίτηση Υποψηφιότητας από 31 Αυγούστου έως και 21 Σεπτεμβρίου 2018 στη Γραμματεία του ΠΜΣ.

 

 [Κείμενο Πρόσκλησης] | [Αίτηση Υποψηφιότητας]

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα  Επικοινωνία Τώρα

Βρείτε μας στα Social Media

Μπορείτε να συνδεθείτε και να δείτε τις δραστηριότητές μας στα κοινωνικά δίκτυα που συμμετέχουμε.