Ανακοινώσεις

 Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Πελοποννήσου προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων με σκοπό τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση και στον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα / Executive MBA in Financial Planning» που διοργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση και στον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα / Executive MBA in Financial Planning», σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσης του ΠΜΣ (ΦΕΚ Β’: 808/14-3-2017) και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου προς πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας με την προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη των κατάλληλων ικανοτήτων και δεξιοτήτων σχετικών με την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των Επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων σε σχέση με την βέλτιστη χρηματοοικονομική στρατηγική κάθε εταιρικής μονάδας, από την εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης, έως και την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και εφαρμόσιμου οικονομικού προγραμματισμού.

Απονεμόμενος τίτλος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση και στον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Διάρκεια

Το ΠΜΣ έχει ελάχιστη διάρκεια σπουδών τρία εξάμηνα και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στον «Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα / Executive MBA in Financial Planning» Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών τμημάτων και πτυχιούχοι ΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Τα μαθήματα προβλέπεται να ξεκινήσουν στις αρχές Οκτωβρίου 2017.

Εισακτέοι

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση ΜΔΕ ορίζεται σε σαράντα (40) για το έτος 2017/2018.

 Προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στη διαδικασία επιλογής

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που ενδιαφέρονται να απασχοληθούν ή απασχολούνται ως  στελέχη επιχειρήσεων, ελεύθεροι επαγγελματίες της αγοράς, στελέχη δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών, χρηματοοικονομικοί και οικονομικοί αναλυτές, στελέχη τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών εταιριών, στελέχη λογιστηρίων, διοικητές οργανισμών, και στελέχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στελέχη σε βιομηχανίες οι οποίοι χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις διοίκησης, χρηματοοικονομικής και οικονομικής ανάλυσης για να ανταποκριθούν στα σύνθετα επαγγελματικά τους καθήκοντα και να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις.

Διαδικασία επιλογής των υποψηφίων

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση που θα βρουν στον διαδικτυακό τόπο: http://www.e-mba.teipel.gr καθώς και να προσκομίσουν ή να αποστείλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά στην γραμματεία του ΠΜΣ:

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση εγγραφής στο Π.Μ.Σ. Το έντυπο της αίτησης παρέχεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και στον δικτυακό τόπο του ΠΜΣ http://www.e-mba.teipel.gr (ανακοίνωση «Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων»).
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφα προπτυχιακών τίτλων σπουδών (βαθμολογία με ακρίβεια 2 δεκαδικών). Οι κάτοχοι προπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 4. Φωτοτυπία δύο όψεων, της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου
 5. Μία (1) φωτογραφία

Συνεκτιμώμενα δικαιολογητικά:

 1. Τυχόν συστατικές επιστολές από τον ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό ή κοινωνικό χώρο
 2. Τυχόν αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον καλής γνώσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από 4 Σεπτεμβρίου 2017 έως και 22 Σεπτεμβρίου 2017 στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Θα γίνονται δεκτές αιτήσεις και ταχυδρομικώς εφόσον αποσταλούν προς την Γραμματεία ΠΜΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν νόμιμα μέχρι τις 22/9/2017 και ώρα 14:00, στη Γραμματεία ΠΜΣ Τμήματος ΛΟΧΡΗ του ΤΕΙ Πελοποννήσου, σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: ΤΕΙ Πελοποννήσου, Γραμματεία ΠΜΣ Τμήματος ΛΟΧΡΗ, Αίτηση συμμετοχής στην Πρόσκληση του ΠΜΣ στη Διοίκηση και στον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο, Γραφείο 24, Αντικάλαμος, Καλαμάτα, Τ.Κ. 24100

Δίδακτρα

Το συνολικό κόστος φοίτησης ανέρχεται στο ποσό των 3.500€. Το ποσό αυτό αποπληρώνεται σε τρείς δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου. Η δόση του Α΄ και Β’ εξαμήνου είναι 1.400€ και η τρίτη και τελευταία δόση του Γ’ εξαμήνου 700€.

Το ΠΜΣ προσφέρει την επιλογή της part time φοίτησης. Το κόστος το κάθε μαθήματος ανέρχεται σε 350€ και η πτυχιακή εργασία, που εκπονείται στο τελευταίο εξάμηνο φοίτησης και εφόσον έχουν επιτυχώς ολοκληρωθεί τα 8 συνολικά μαθήματά του ΠΜΣ, στοιχίζει 700€.

Εκπαιδευτική Διαδικασία

Το e-ΜΒΑ εκμεταλλεύεται τις νέες τεχνολογίες ούτως ώστε να επιτρέψει σε εργαζόμενους και φοιτητές που διαμένουν μακριά από την έδρα του Ιδρύματος να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Μέσα από το πρόγραμμα ο φοιτητής εισάγεται στην λογική των συγχρόνων εργαλείων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αλλά και των σύγχρονων εργαλείων δια-δικτυακής συνεργασίας.

Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του G-Suite της GOOGLE και το e-class καθώς και άλλες τεχνολογίες distance learning.

Η Εκπαιδευτική Διαδικασία διαρκεί 12 εβδομάδες το εξάμηνο και κάθε εβδομάδα ο φοιτητής μέσω της εφαρμογής Classroom της Google αλλά και της εφαρμογής E-Class θα έχει πρόσβαση:

 • στις  διαφάνειες της εβδομαδιαίας ύλης
 • σε βίντεο που αναλύονται με λεπτομέρειες μέρος της ύλης που θεωρούνται δυσνόητα για τον φοιτητή
 • Ενδεικτικές ερωτήσεις κατανόησης της ύλης  και απαντήσεις
 • Ερωτήσεις με πολλαπλή επιλογή απαντήσεων για αυτοαξιολόγηση του φοιτητή

Επίσης ανά εβδομάδα θα υπάρχει ένα 2ωρο για επικοινωνία μέσω τηλεδιάσκεψης (είτε με το BigBlueButton του Eclass είτε εφαρμογή Hangout της Google), κατά την διάρκεια του οποίου ο  διδάσκοντας θα επιλύει τις απορίες των φοιτητών επί της εβδομαδιαίας ύλης.

Επιπρόσθετα κάθε εξάμηνο και ανά μάθημα, ο φοιτητής θα πρέπει να εκπονήσει και να  παραδώσει 2 Γραπτές Εργασίες (ΓΕ). Για τον λόγο αυτό, ο φοιτητής θα προσέρχεται σε 2 μαθήματα εμβάθυνσης και προετοιμασίας (ΜΕΠ) όπου θα δίνονται οδηγίες αλλά και κατεύθυνσης για επιτυχή ολοκλήρωση των γραπτών εργασιών.

Οι Τελικές Εξετάσεις θα γίνονται δια ζώσης, και θα περιλαμβάνουν συνδυασμό ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και θεμάτων ανάπτυξης.

Διεύθυνση ΠΜΣ

ΤΕΙ Πελοποννήσου,
Γραμματεία ΠΜΣ Τμήματος ΛΟΧΡΗ,
Κτίριο Διοίκησης,
Ισόγειο, Γραφείο 24,
Αντικάλαμος, Καλαμάτα,
Τ.Κ. 24100

 

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Πελοποννήσου προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων με σκοπό τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση και στον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα / Executive MBA in Financial Planning» που διοργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση και στον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα / Executive MBA in Financial Planning», σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσης του ΠΜΣ (ΦΕΚ Β’: 808/14-3-2017) και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου προς πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας με την προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη των κατάλληλων ικανοτήτων και δεξιοτήτων σχετικών με την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των Επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων σε σχέση με την βέλτιστη χρηματοοικονομική στρατηγική κάθε εταιρικής μονάδας, από την εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης, έως και την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και εφαρμόσιμου οικονομικού προγραμματισμού.

Απονεμόμενος τίτλος
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση και στον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Διάρκεια
Το ΠΜΣ έχει ελάχιστη διάρκεια σπουδών τρία εξάμηνα και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στον «Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα / Executive MBA in Financial Planning» Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών τμημάτων και πτυχιούχοι ΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Τα μαθήματα προβλέπεται να ξεκινήσουν στις αρχές Οκτωβρίου 2017.

Εισακτέοι
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση ΜΔΕ ορίζεται σε σαράντα (40) για το έτος 2017/2018.


Προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στη διαδικασία επιλογής
Το ΠΜΣ απευθύνεται σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που ενδιαφέρονται να απασχοληθούν ή απασχολούνται ως στελέχη επιχειρήσεων, ελεύθεροι επαγγελματίες της αγοράς, στελέχη δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών, χρηματοοικονομικοί και οικονομικοί αναλυτές, στελέχη τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών εταιριών, στελέχη λογιστηρίων, διοικητές οργανισμών, και στελέχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στελέχη σε βιομηχανίες οι οποίοι χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις διοίκησης, χρηματοοικονομικής και οικονομικής ανάλυσης για να ανταποκριθούν στα σύνθετα επαγγελματικά τους καθήκοντα και να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις.

Διαδικασία επιλογής των υποψηφίων
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση που θα βρουν στον διαδικτυακό τόπο: http://www.e-mba.teipel.gr καθώς και να προσκομίσουν ή να αποστείλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά στην γραμματεία του ΠΜΣ:

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση εγγραφής στο Π.Μ.Σ. Το έντυπο της αίτησης παρέχεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και στον δικτυακό τόπο του ΠΜΣ http://www.e-mba.teipel.gr (ανακοίνωση «Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων»).
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφα προπτυχιακών τίτλων σπουδών (βαθμολογία με ακρίβεια 2 δεκαδικών). Οι κάτοχοι προπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
4. Φωτοτυπία δύο όψεων, της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου
5. Μία (1) φωτογραφία

Συνεκτιμώμενα δικαιολογητικά:
1. Τυχόν συστατικές επιστολές από τον ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό ή κοινωνικό χώρο
2. Τυχόν αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον καλής γνώσης.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από 5 Ιουνίου 2017 έως και 21 Ιουλίου 2017 στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Θα γίνονται δεκτές αιτήσεις και ταχυδρομικώς εφόσον αποσταλούν προς την Γραμματεία ΠΜΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν νόμιμα μέχρι τις 21/7/2017 και ώρα 14:00, στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Πελοποννήσου Τ.Κ. 24100 Αντικάλαμος Καλαμάτα – σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: Αίτηση συμμετοχής στην Πρόσκληση του ΠΜΣ στη Διοίκηση και στον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Δίδακτρα
Το συνολικό κόστος φοίτησης ανέρχεται στο ποσό των 3.500€. Το ποσό αυτό αποπληρώνεται σε τρείς δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου. Η δόση του Α΄ και Β’ εξαμήνου είναι 1.400€ και η τρίτη και τελευταία δόση του Γ’ εξαμήνου 700€.
Το ΠΜΣ προσφέρει την επιλογή της part time φοίτησης. Το κόστος το κάθε μαθήματος ανέρχεται σε 350€ και η πτυχιακή εργασία, που εκπονείται στο τελευταίο εξάμηνο φοίτησης και εφόσον έχουν επιτυχώς ολοκληρωθεί τα 8 συνολικά μαθήματά του ΠΜΣ, στοιχίζει 700€.

Εκπαιδευτική Διαδικασία
Το e-ΜΒΑ εκμεταλλεύεται τις νέες τεχνολογίες ούτως ώστε να επιτρέψει σε εργαζόμενους και φοιτητές που διαμένουν μακριά από την έδρα του Ιδρύματος να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Μέσα από το πρόγραμμα ο φοιτητής εισάγεται στην λογική των συγχρόνων εργαλείων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αλλά και των σύγχρονων εργαλείων διαδικτυακής συνεργασίας.
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του G-Suite της Google και το e-class καθώς και άλλες τεχνολογίες distance learning.
Η Εκπαιδευτική Διαδικασία διαρκεί 12 εβδομάδες το εξάμηνο και κάθε εβδομάδα ο φοιτητής μέσω της εφαρμογής Classroom της Google αλλά και της εφαρμογής e-Class θα έχει πρόσβαση:
● στις διαφάνειες της εβδομαδιαίας ύλης
● σε βίντεο που αναλύονται με λεπτομέρειες μέρος της ύλης που θεωρούνται δυσνόητα για τον φοιτητή
● Ενδεικτικές ερωτήσεις κατανόησης της ύλης και απαντήσεις
● Ερωτήσεις με πολλαπλή επιλογή απαντήσεων για αυτοαξιολόγηση του φοιτητή

Επίσης ανά εβδομάδα θα υπάρχει ένα 2ωρο για επικοινωνία μέσω τηλεδιάσκεψης (είτε με το BigBlueButton του Eclass είτε εφαρμογή Hangout της Google), κατά την διάρκεια του οποίου ο διδάσκοντας θα επιλύει τις απορίες των φοιτητών επί της εβδομαδιαίας ύλης.
Επιπρόσθετα κάθε εξάμηνο και ανά μάθημα, ο φοιτητής θα πρέπει να εκπονήσει και να παραδώσει 2 Γραπτές Εργασίες (ΓΕ). Για τον λόγο αυτό, ο φοιτητής θα προσέρχεται σε 2 μαθήματα εμβάθυνσης και προετοιμασίας (ΜΕΠ) όπου θα δίνονται οδηγίες αλλά και κατεύθυνσης για επιτυχή ολοκλήρωση των γραπτών εργασιών.
Οι Τελικές Εξετάσεις θα γίνονται δια ζώσης, και θα περιλαμβάνουν συνδυασμό ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και θεμάτων ανάπτυξης.

Διεύθυνση ΠΜΣ
ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΠΜΣ Ε-ΜΒΑ στη Διοίκηση και
στον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό
για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα  Επικοινωνία Τώρα

Βρείτε μας στα Social Media

Μπορείτε να συνδεθείτε και να δείτε τις δραστηριότητές μας στα κοινωνικά δίκτυα που συμμετέχουμε.